Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przedstawiamy informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Definicje

Administratorem Twoich danych osobowych jest brukmontaz.com.

Powody i clele przetwarzania

Twoje dane osobowe są/będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Odbiorcy przetwarzanych danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:
– podwykonawcom,
– firmom rachunkowo-księgowym,
– firmom prawniczym.

Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa – ogólnie

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:
– Żądania od Brukmontaz.com dostępu do Państwa danych osobowych
– Uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu
– Sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w następujących przypadkach.
Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez Brukmontaz.com lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w poniższych przypadkach.
Kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Brukmontaz.com sprawdzić prawidłowość tych danych,
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
Brukmontaz.com nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze,
Zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Brukmontaz.com są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Brukmontaz.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Brukmontaz.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie prawdziwych danych jest warunkiem zawarcia umowy.